สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

Day: June 20, 2024

ประชาสัมพันธ์ จาก สพม.กาญจนบุรี

ประกาศรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)   

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรีเรื่อง รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี จำนวนผู้เข้า 421

Read More
ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA)

จำนวนผู้เข้า 59

Read More
ประชาสัมพันธ์ จาก สพม.กาญจนบุรี

การสนทนากลุ่ม (Focus Group) การพัฒนารูปแบบการดำเนินงาน ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี

จำนวนผู้เข้า 58

Read More
ประชาสัมพันธ์ จาก สพม.กาญจนบุรี

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาที่มีบุคลากรทางการลูกเสือ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน และลูกเสือจิตอาสาพระราชทานระดับสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

จำนวนผู้เข้า 50

Read More
ประชาสัมพันธ์ จาก สพม.กาญจนบุรี

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะ และความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA) ตามโครงการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

จำนวนผู้เข้า 48

Read More