สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี
นางสุณีย์ ฤทธิ์ภักดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3452 1118 ต่อ 106
 E-mail : sunee.kan1@gmail.com
นางสาวพิมพ์สุชา เลิศไชย
ลูกจ้างชั่วคราว
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3452 1118 ต่อ 106
 E-mail : 
ผู้เข้าชมทั้งหมด316 ผู้เข้าชมวันนี้ 3