สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

ประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการพัฒนาการจัดการศึกษา โรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

Read More