สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี
ดร.ชยพล เพชรพิมล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3452 1118 ต่อ 107
 E-mail : Chayapholpetpimol@gmail.com

 

ดร.ณพิชญา เพชรพิมล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3452 1118 ต่อ 107
 E-mail : napich991@gmail.com
ดร.กัมปนาท สุ่มมาตย์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3452 1118 ต่อ 107
 E-mail : gab.812@hotmail.com
 ดร.ชนธิชา เศตะพราหมณ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3452 1118 ต่อ 107
E-mail : csataprahm5099@gmail.com

 

นายทวีศักดิ์ ทองดอนน้อย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3452 1118 ต่อ 107
E-mail : newdive2275@gmail.com