สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี
นายชาญชัย แสงนิล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3452 1118 ต่อ 103
 E-mail : jezabza@gmail.com