สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

กลุ่มอำนวยการ

นางนราทิพย์ สอาดเอี่ยม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3452 1118 ต่อ 101
 E-mail : 

นางชัญญาพัชญ์ บ้านโก๋
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3452 1118 ต่อ 101
 E-mail : 

นางสาวสุรีพร หีมเบ็ญหมัด
นักประชาสัมพันธ์
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3452 1118 ต่อ 101
 E-mail : 

นางสาวพิมพ์ภาพัฒน์ พระแท่น
นักจัดการงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3452 1118 ต่อ 101
 E-mail : 

นางสาวสมิตานัน แก้วพลอย
พนักงานพิมพ์ดีด
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3452 1118 ต่อ 101
E-mail :

นางสาวสุนิษา ยิ้มใหญ่หลวง
พนักงานพิมพ์ดีด
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3452 1118 ต่อ 101
E-mail :

นายณัชพัฒน์ แพ่งบรรเทา
พนักงานขับรถ
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3452 1118 ต่อ 101
 E-mail :