สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

ประชาสัมพันธ์ จาก สพม.กาญจนบุรี

ประชาสัมพันธ์ จาก สพม.กาญจนบุรี

ประกาศรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)   

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรีเรื่อง รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี จำนวนผู้เข้า 195

Read More
ประชาสัมพันธ์ จาก สพม.กาญจนบุรี

การสนทนากลุ่ม (Focus Group) การพัฒนารูปแบบการดำเนินงาน ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี

จำนวนผู้เข้า 21

Read More
ประชาสัมพันธ์ จาก สพม.กาญจนบุรี

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาที่มีบุคลากรทางการลูกเสือ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน และลูกเสือจิตอาสาพระราชทานระดับสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

จำนวนผู้เข้า 14

Read More
ประชาสัมพันธ์ จาก สพม.กาญจนบุรี

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะ และความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA) ตามโครงการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

จำนวนผู้เข้า 14

Read More
ประชาสัมพันธ์ จาก สพม.กาญจนบุรี

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก และ ภาค ข และมีสิทธิสอบภาค ค

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรีเรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก และ ภาค ข และมีสิทธิสอบภาค คความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษาในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖7 จำนวนผู้เข้า 6,836

Read More