สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

รร.กาญจนานุเคราะห์
นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล
เว็บไซต์โรงเรียน

รร.วิสุทธรังษี 
นายหงษ์ดี ศรีเสน
เว็บไซต์โรงเรียน

รร.เทพมงคลรังษี
นายยงยุทธ สงพะโยม
เว็บไซต์โรงเรียน 

รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
นางอรณิชชา  คชนา
เว็บไซต์โรงเรียน 

รร.เทพศิรินทร์ลาดหญ้า
นางวิชญาณี บุญทวี
เว็บไซต์โรงเรียน 

รร.ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
นายไชยพร มะลิลา
เว็บไซต์โรงเรียน 

รร.ไทรโยคน้อยวิทยา

นายพัฒนา จันทร์โอ
เว็บไซต์โรงเรียน 

รร.บ่อพลอยรัชดาภิเษก
นายประวิทย์ สิงห์เรือง
เว็บไซต์โรงเรียน

รร.หนองรีประชานิมิต
นายสาคร  แก้วอุปการ
เว็บไซต์โรงเรียน

รร.ศรีสวัสดิ์พิทยาคม
นายสุรินทร์ เกษร์สุวรรณ์
เว็บไซต์โรงเรียน

รร.ท่ามะกาวิทยาคม
นายสุริยะ จันทร์สนอง
เว็บไซต์โรงเรียน

รร.พระแท่นดงรังวิทยาคาร
นายศิวรัตน์ พายุหะ
เว็บไซต์โรงเรียน

รร.นิวิฐราษฏร์อุปถัมภ์
 นายโกสิฐ นันทินบัณฑิต
เว็บไซต์โรงเรียน

รร.ท่ามะกาปุญสิริวิทยา
นางสาวดิฐารัตน์ ลีวรางกุล
เว็บไซต์โรงเรียน

รร.ท่าเรือพิทยาคม
นายพจนรินทร์ เหลืองอรัญนภา
เว็บไซต์โรงเรียน

รร.ท่าม่วงราษฎร์บำรุง
น.ส.แสงอรุณ ประสพกาญจน์
เว็บไซต์โรงเรียน

รร.หนองขาวโกวิทพิทยาคม
นายเจษฎา ศรีนวล
เว็บไซต์โรงเรียน

รร.พังตรุราษฏร์รังสรรค์
นายวรวิทย์ กลั่นบุศย์
เว็บไซต์โรงเรียน

รร.หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง
นางวลีรัตน์ ศิโรรัตน์ธัญโชค
เว็บไซต์โรงเรียน

รร.ทองผาภูมิวิทยา
นายศิลป์พิสุทธิ์ พันชะวะนัด
เว็บไซต์โรงเรียน 

รร.ร่มเกล้า กาญจนบุรี
นายบุญเลิศ แสวงทอง
เว็บไซต์โรงเรียน

รร.อุดมสิทธิศึกษา
นายเจริญ พรหมมา
เว็บไซต์โรงเรียน

รร.พนมทวนชนูปถัมภ์
นางนุชนาถ  สอนสง
เว็บไซต์โรงเรียน

รร.พนมทวนพิทยาคม
“สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์
นางขวัญจิรา เจ็กภูเขียว
เว็บไซต์โรงเรียน

รร.เลาขวัญราษฏร์บำรุงน.ส.เสาว์ณี วงษ์พัฒน์
เว็บไซต์โรงเรียน

รร.ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมนายพยนต์ ขำขจร
เว็บไซต์โรงเรียน

รร.หนองปรือพิทยาคมน.ส.เพยาว์ วงศาโรจน์
เว็บไซต์โรงเรียน 

รร.ห้วยกระเจาพิทยาคม
น.ส.ภัทรนันท์ เพิ่มพูล
เว็บไซต์โรงเรียน 

รร.ประชามงคล
นายแมน พรมภิมาน
เว็บไซต์โรงเรียน