สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี
น.ส.ดารินทร์ พลวารินทร์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3452 1118 ต่อ 109
 E-mail : darinponwarin@gmail.com
ผู้เข้าชมทั้งหมด199 ผู้เข้าชมวันนี้ 1