สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 

แผนปฏิบัติราชการ 2567


O8-1แผนปฏิบัติราชการ-2567

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ปี 2567


O8-2-1รายงานผลการดำเนินงาน-รอบ-6-เดือน-ปี-2567


ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

O8-2-2-ผลการใช้จ่ายงบประมาณ