สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

นายไพชยา พิมพ์สารี 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

เบอร์โทรศัพท์ : 0 3452 1118

 E-mail : 

นางสาวสุนันทา พร้าวตะคุ 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

เบอร์โทรศัพท์ : 0 3452 1118

 E-mail : 

ดร.บุญส่ง โซยรัมย์ 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

เบอร์โทรศัพท์ : 0 3452 1118

 E-mail :