สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

นางสยามล วิชัยวงค์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3452 1118 ต่อ 104
 E-mail : 

นางอริสรา คนสง่า
นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3452 1118 ต่อ 104
 E-mail : 

นางสาวจันทิมา อาจสม
นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3452 1118 ต่อ 104
 E-mail : 

นางธนสิตา นาคลมัย
นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3452 1118 ต่อ 104
 E-mail : 

นางสาวปิยะวดี ถวิลไพร
นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3452 1118 ต่อ 104
 E-mail : Piyawadeenoom1988@gmail.com

นางสาวชุติมา หมวกเมือง
นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3452 1118 ต่อ 104
 E-mail :

นางสาวนภัสสร จันที
ลูกจ้างชั่วคราว
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3452 1118 ต่อ 104
 E-mail :

นางสาวกัลยาณวัตร ทองหอม
ลูกจ้างชั่วคราว
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3452 1118 ต่อ 104
 E-mail :