นางสุณีย์ ฤทธิ์ภักดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3452 1118 ต่อ 105
 E-mail : sunee.kan1@gmail.com

นายทิวากร ละลาย
นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3452 1118 ต่อ 105
 E-mail

นายเรืองศักดิ์ ชำนาญดู
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3452 1118 ต่อ 105
 E-mail : Rueangsak.cnu59@kru.ac.th

นางสาววิไลลักษณ์ โฉมมิตร
นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3452 1118 ต่อ 105
 E-mail : wilailuk2599@gmail.com

นายจิรพงศ์ ยูพา
ลูกจ้างชั่วคราว
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3452 1118 ต่อ 105
 E-mail

นาวสาววรารัตน์ รวมยอด
ลูกจ้างชั่วคราว
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3452 1118 ต่อ 105
 E-mail

ผู้เข้าชมทั้งหมด69 ผู้เข้าชมวันนี้ 2