สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

นางสุณีย์ ฤทธิ์ภักดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3452 1118 ต่อ 105
 E-mail : sunee.kan1@gmail.com

นายทิวากร ละลาย
นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3452 1118 ต่อ 105
 E-mail

นางเจนจิรา อินทานุกูล
นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3452 1118 ต่อ 105
 E-mail : wilailuk2599@gmail.com

นางสาวภัทรมณี แก้วจันทร์
นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3452 1118 ต่อ 105
 E-mail : wilailuk2599@gmail.com

นางสาววิไลลักษณ์ โฉมมิตร
นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3452 1118 ต่อ 105
 E-mail : wilailuk2599@gmail.com

นายเรืองศักดิ์ ชำนาญดู
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3452 1118 ต่อ 105
 E-mail : Rueangsak.cnu59@kru.ac.th