ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เห็นว่าผลงานทางวิชาการดังกล่าวมีประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป ผู้เข้าชมทั้งหมด94 ผู้เข้าชมวันนี้ 0

Read More

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันปิยมหาราช 2566

       เพื่อให้การวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันปิยมหาราช ณ ลานพระราชวังดุสิต วันที่ 23 ตุลาคม...

Read More

การเตรียมความพร้อมแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

       การเตรียมความพร้อมแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(แก้ไข)ลงวันที่ 2 มีนาคม 2566https://drive.google.com/file/d/1w7vGFusSSxGp8khO4GvZtJL_nd9hScH-/view?usp=sharing...

Read More

แบบสอบถามความพึ่งพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความพึ่งพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ผู้เข้าชมทั้งหมด13 ผู้เข้าชมวันนี้ 0

Read More

ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ด้านการบริหารจัดการขยะตามแนวทางการจัดการแข่งขันกัฬาในรูปแบบ BCG Model

                ด้วยจังหวัดกาญจนบุรี กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ...

Read More
ผู้เข้าชมทั้งหมด101 ผู้เข้าชมวันนี้ 8