สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี
ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงาน

วิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้องคดีปกครองเพื่อเสนอแนะแนวทางปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด