สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

Author: กลุ่มกฎหมายและคดี

ประชาสัมพันธ์ จาก สพม.กาญจนบุรีประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงาน

ประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

จำนวนผู้เข้า 144

Read More
ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงาน

แม้ครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ … หากไม่ได้รับอนุญาต ก็นำออกไปไม่ได้ !

: บทความวิชาการ อุทาหรณ์คดีปกครอง :: เรื่อง แม้ครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ … หากไม่ได้รับอนุญาต ก็นำออกไปไม่ได้ ! ถาม คำสั่งปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ เนื่องจากนำทรัพย์สินของทางราชการที่เสื่อมสภาพออกไปนอกสำนักงานโดยมิได้รับอนุญาต ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ? ตอบ การที่ผู้ฟ้องคดี (ได้รับมอบหมายทำ 5 ส.) นำคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่าง

Read More
ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงาน

พฤติกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพครู ที่ลงโทษนักเรียน

พฤติกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพครู ที่ลงโทษนักเรียนด้วยการตีไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่ในการสอน มีบุคลิกภาพไม่เหมาะสมกับการเป็นครูถือเป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพอันเป็นเหตุให้ พักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้  เรื่องเด่นประเด็นดี by สสค. Ep. 28 ปี 66  องค์กรวิชาชีพ (คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเนื่องจากประพฤติผิดจรรยาบรรณ) บุคคลที่มีสิทธิกล่าวหาหรือกล่าวโทษผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูมิได้มีเพียงผู้ที่ได้รับความเสียหายเท่านั้น แต่ยังรวมถึงกรรมการคุรุสภา กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ หรือบุคคลอื่นด้วย เมื่อการกระทำของผู้ประกอบวิชาชีพครูที่ลงโทษนักเรียนด้วยการตี มิใช่โทษที่ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา

Read More
ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงาน

6 เรื่องเด่นคดีปกครอง

6 เรื่องเด่นคดีปกครองรวบรวม 6 เรื่องเด่นที่เป็นเอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับข้อพิพาทด้านต่างๆ ของคดีปกครอง1. เอกสารวิชาการ คดีพิพาทเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ  คลิก http://bit.ly/คดีวินัยข้าราชการ2. เอกสารวิชาการ คดีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล คลิก http://bit.ly/คดีการบริหารงานบุคคล3. เอกสารวิชาการ คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด คลิก http://bit.ly/คดีการกระทำละเมิด4. เอกสารวิชาการ คดีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน คลิก http://bit.ly/คดีเกี่ยวกับที่ดิน5. เอกสารวิชาการ คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง คลิก http://bit.ly/คดีสัญญาทางปกครอง6. เอกสารวิชาการ คดีพิพาทเกี่ยวกับท้องถิ่น คลิก http://bit.ly/คดีเกี่ยวกับท้องถิ่น จัดทำโดย สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง#โหลดฟรีไม่มีแจกจำหน่าย#คดีปกครอง#อุทาหรณ์จากคดีปกครอง

Read More