สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน

ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน

พิธีไหว้ครู

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์  จัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อเป็นการปลูกฝัง คุณธรรมความกตัญญูกตเวที เพื่อกล่อมเกลาจิตใจนักเรียน ให้รู้จักทำหน้าที่ของศิษย์ และเป็นการรักษาประเพณีอันดีงามที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมา คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม นำโดยดร.โกสิฐ  นันทินบัณฑิต ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธีในการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

Read More
ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA)

จำนวนผู้เข้า 16

Read More
ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน

สุขภาพดิจิทัล

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้ประชาชนทุกคน ทุกสิทธิการรักษาได้รับบริการด้านสุขภาพอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยใช้บัตรประชาชนใบเดียว ในการนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่ามะกา และโรงพยาบาลมะการักษ์เข้ามาให้บริการพิสูจน์ตัวตน ในระบบสุขภาพดิจิทัลกับนักเรียนที่มีบัตรประชาชน ณ ห้องประชุมภิญญรัตน์ โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม จำนวนผู้เข้า 8

Read More
ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน

การนำเสนอผลการดำเนินงาน1 โรงเรียน 3 รูปแบบ

          วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567  ดร.โกสิฐ นันทินบัณฑิต ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยนางสาวชลธิชา ร่มโพธิ์รี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคุณครูเกรียงศักดิ์ ศรีบุญเรือง หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็น  “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่

Read More
ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน

สุขาดี มีความสุข

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2567 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์  ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินห้องน้ำสถานศึกษา ตามสุขาดี มีความสุข” (Happy Toliet) ประจำปีงบประมาณ 2567 รวมทั้งกำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการดำเนินการจัดการ เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยมีคณะกรรมการดังนี้ 1.นายบุญส่ง

Read More