สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

Author: หนองขาวโกวิทพิทยาคม

ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA)

จำนวนผู้เข้า 59

Read More
ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน

ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) ณ ลานวัฒนธรรม วัดอินทาราม ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

จำนวนผู้เข้า 111

Read More
ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการและลงนามเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

จำนวนผู้เข้า 138

Read More