Author: หนองขาวโกวิทพิทยาคม

ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมสนับสนุน ส่งเสริม การเพิ่มเติมความมั่นใจให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทคสอบวัดความถนัด TGAT และ TPAT

ผู้เข้าชมทั้งหมด46 ผู้เข้าชมวันนี้ 5

Read More
ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมประกอบพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล วางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

ผู้เข้าชมทั้งหมด18 ผู้เข้าชมวันนี้ 0

Read More
ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมได้จัดประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีเนื่องในวันวันวชิราวุธ (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) ซึ่งตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี

ผู้เข้าชมทั้งหมด111 ผู้เข้าชมวันนี้ 0

Read More
ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ผู้เข้าชมทั้งหมด37 ผู้เข้าชมวันนี้ 0

Read More
ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม รับการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ผู้เข้าชมทั้งหมด40 ผู้เข้าชมวันนี้ 0

Read More
ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน

ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ณ จังหวัดเพชรบุรี ปีการศึกษา 2566

ผู้เข้าชมทั้งหมด21 ผู้เข้าชมวันนี้ 1

Read More