สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

นางสาวเบ็ญจา กากะนิก
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3452 1118 ต่อ 108
E-mail : 

นางสาวอุษา ทองไพโรจน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3452 1118 ต่อ 108
 E-mail :  napich991@gmail.com

นางสาวศดานัน บุญรอด
นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3452 1118 ต่อ 108
E-mail : 

นางสาวเอมวดี ใคร่ครวญ
นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3452 1118 ต่อ 108
E-mail : 

นางสาวปาลดา  คล้ายคลึง
นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3452 1118 ต่อ 108
E-mail : Paladakumpin@gmail.com

นางสาวธิติยา กองแก้ว
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจําสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3452 1118 ต่อ 108
E-mail :

นางสาวนฤมล  สุขพันธ์

นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3452 1118 ต่อ 108
E-mail :