สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

รายงานผลดำเนินการประจำปี งบประมาน พ.ศ.2566

แผนปฎิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567

แผนปฎิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2566 – 2570)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

เกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ประจำปี 2566

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพัฒนาบุคลากรแกนนำของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ โดยใช้ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

เอกสารงานบุคคล

ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลประวัติ กพ.7
1.แบบคำขอเพิ่มวุฒิ
2.แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ