สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

การพัฒนาบุคลากรแกนนำของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ โดยใช้ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)