สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี
น.ส.ศุภรัชต์ กาญจนางกูร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
เบอร์โทรศัพท์ :  0 3452 1118 ต่อ 102
 E-mail : kan.sup.mk@gmail.com
นายจิรภัทร กุลบุตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3452 1118 ต่อ 102
 E-mail : jiraphat.mua@gmail.com
น.ส.ปนัดดา ชีวะนอรรถ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ :  0 3452 1118 ต่อ 102
 E-mail : wfromhome2563@gmail.com