สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี
ชื่อภาษาไทย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี
ชื่อภาษาอังกฤษ : The Secondary Educational Service Area Office Kanchanaburi
ประกาศตั้งเมื่อ : 28 มกราคม 2564
ตั้งอยู่ที่ : โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 65 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
อักษรย่อ : สพม.กจ.
รหัสพยัญชนะ : ศธ
เลขประจำส่วนราชการ : 04292
วิสัยทัศน์ : องค์กรเป็นเลิศทางการศึกษา มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรตที่ 21 สู่นวัตกรรมการศึกษา
พันธกิจ : 1.ด้านการบริหาร  2. ด้านครู  3. นักเรียน