สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) ณ ลานวัฒนธรรม วัดอินทาราม ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

Read More

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการและลงนามเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Read More

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จัดกิจกรรมวันแห่งความภาคภูมิใจ (ปัจฉิมนิเทศ) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566

Read More

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประชุมเสวนาในหัวข้อ “การศึกษายุคใหม่ เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา” Anywhere Anytime และร่วมจัดแสดงนิทรรศการ

Read More

นายศิวรัตน์ พายุหะ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาวิชาทหาร และนักเรียนโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เข้าร่วมพิรีเปิดงานนมัสการพระแท่นดงรัง ประจำปี 2567

Read More

นายศิวรัตน์ พายุหะผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เข้าร่วมการประชุม ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรีครั้งที่ 1/2567

Read More

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยม และเป็นพี่เลี้ยง ให้แก่โรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

Read More

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร นายศิวรัตน์ พายุหะ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เป็นคณะกรรมการจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ทิศทางการบริหาร สู่คุณภาพ เรียนดี มีความสุข และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ครั้งที่ 53”

Read More

นายไพชยา พิมพ์สารี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม

Read More
ผู้เข้าชมทั้งหมด906 ผู้เข้าชมวันนี้ 5