สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี
นายธนกฤต ศริวัฒน์
นิติกรปฎิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3452 1118 ต่อ 110  E-mail :
นายภาษิต กาญจนธีรักษ์
นิติกร
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3452 1118 ต่อ 110  
E-mail : law.spmkan@gmail.com