สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

รองศาสตราจารย์เสถียร ธัญญศรีรัตน์
ประธานอนุกรรมการ

นายชนะ อปราชิตา
ผู้แทน กศจ.
อนุกรรมการ

นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี
นายอำเภอหรือผู้แทน
อนุกรรมการ

นางสาวอัจฉรา ภิญโญ
ผู้แทน ก.ค.ศ
อนุกรรมการ

นายโชคชัย ฝักโต
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล
อนุกรรมการ

นายชนินทร์ แสงแก้ว
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
อนุกรรมการ

นายวิรัช รัตนพันธ์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาหรือด้านอื่น ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานบุคคล
อนุกรรมการ

นายหงษ์ดี ศรีเสน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
อนุกรรมการ

นางสาวสมทรัพย์ อติชาติบุตร
ครู
อนุกรรมการ

นางสาวดารินทร์ พลวารินทร์
บุคลากรทางการศึกษาอื่น
อนุกรรมการ

นายไพชยา พิมพ์สารี
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี
อนุกรรมการและเลขานุการ

ข้าราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรีที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี
แต่งตั้งจำนวนไม่เกินสองคน
ผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อมูลข่าวสาร


สรุปผลการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรีครั้งที่  15/2566   เมื่อวันที่   31  ตุลาคม  2566
1.อนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 3) จำนวน   3   ราย
2.อนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตามบัญชี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี จำนวน  8   อัตรา
3.อนุมัติส่งคำร้องขอย้ายกรณีพิเศษ ของข้าราชการครูไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปลายทาง จำนวน  2  ราย
4.อนุมัติขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จาก สพท.อื่น จำนวน   8    อัตรา
ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ : https://web.facebook.com/sesaok.go.th

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.