สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงาน

ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงาน

ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เห็นว่าผลงานทางวิชาการดังกล่าวมีประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป ผู้เข้าชมทั้งหมด237 ผู้เข้าชมวันนี้ 2 จำนวนผู้เข้า 54

Read More
ประชาสัมพันธ์ จาก สพม.กาญจนบุรีประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงาน

ประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ผู้เข้าชมทั้งหมด279 ผู้เข้าชมวันนี้ 0 จำนวนผู้เข้า 86

Read More
ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงาน

พฤติการณ์หรือการกระทำผิด “ละเมิด – วินัย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน – บัญชีและการคลัง

ผู้เข้าชมทั้งหมด96 ผู้เข้าชมวันนี้ 0 จำนวนผู้เข้า 101

Read More
ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงาน

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันปิยมหาราช 2566

       เพื่อให้การวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันปิยมหาราช ณ ลานพระราชวังดุสิต วันที่ 23 ตุลาคม 2566 ในการนี้ ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะขอวางพวงมาลาในวันดังกล่าว โปรดติดต่อแสดงความจำนงที่เจ้าหน้าที่กองอำนวยการซึ่งประจำอยู่บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต ในวันที่ 22 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00

Read More
ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงาน

วิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้องคดีปกครองเพื่อเสนอแนะแนวทางปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้เข้าชมทั้งหมด139 ผู้เข้าชมวันนี้ 0 จำนวนผู้เข้า 127

Read More
ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงาน

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

ผู้เข้าชมทั้งหมด131 ผู้เข้าชมวันนี้ 0 จำนวนผู้เข้า 153

Read More
ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงาน

การไม่เรียกเก็บสำเนาเอกสาร ตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาขออนุญาตของราชการ พ.ศ. 2558

ผู้เข้าชมทั้งหมด76 ผู้เข้าชมวันนี้ 0 จำนวนผู้เข้า 204

Read More
ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงาน

การเตรียมความพร้อมแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

       การเตรียมความพร้อมแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(แก้ไข)ลงวันที่ 2 มีนาคม 2566https://drive.google.com/file/d/1w7vGFusSSxGp8khO4GvZtJL_nd9hScH-/view?usp=sharing ผู้เข้าชมทั้งหมด38 ผู้เข้าชมวันนี้ 0 จำนวนผู้เข้า 149

Read More