สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงาน

ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงาน

ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เห็นว่าผลงานทางวิชาการดังกล่าวมีประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป จำนวนผู้เข้า 155

Read More
ประชาสัมพันธ์ จาก สพม.กาญจนบุรีประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงาน

ประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

จำนวนผู้เข้า 159

Read More
ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงาน

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันปิยมหาราช 2566

       เพื่อให้การวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันปิยมหาราช ณ ลานพระราชวังดุสิต วันที่ 23 ตุลาคม 2566 ในการนี้ ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะขอวางพวงมาลาในวันดังกล่าว โปรดติดต่อแสดงความจำนงที่เจ้าหน้าที่กองอำนวยการซึ่งประจำอยู่บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต ในวันที่ 22 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00

Read More