สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

Author: กลุ่มอำนวยการ

ประชาสัมพันธ์ จาก สพม.กาญจนบุรี

การสนทนากลุ่ม (Focus Group) การพัฒนารูปแบบการดำเนินงาน ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี

จำนวนผู้เข้า 20

Read More
ประชาสัมพันธ์ จาก สพม.กาญจนบุรี

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาที่มีบุคลากรทางการลูกเสือ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน และลูกเสือจิตอาสาพระราชทานระดับสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

จำนวนผู้เข้า 14

Read More
ประชาสัมพันธ์ จาก สพม.กาญจนบุรี

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะ และความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA) ตามโครงการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

จำนวนผู้เข้า 14

Read More