สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

Author: ท่าเรือพิทยาคม

ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน

พิธีเดินสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคมจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปีการศึกษา 2567 โดยมีนายพจนรินทร์ เหลืองอรัญนภา ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางสาววิชญาภา นิสัยดี รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้กำกับ และลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมเข้าร่วมพิธี จำนวนผู้เข้า 56

Read More
ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน

ค่ายพุทธบุตร

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคมร่วมกับวัดใหม่เจริญผลจัดกิจกรรมค่ายพุทธบุตร ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม ปีการศึกษา 2567 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการพัฒนาจิต และปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรมตามหลักพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดี ให้มีทักษะในการดำเนินชีวิต “เก่ง ดี และมีความสุข” เพื่อให้เด็กและเยาวชนนำธรรมะ นำหลักคำสอนที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน นำพาชีวิตสู่ความสำเร็จเพื่อเกื้อกูลแก่ตนเองและประเทศชาติในที่สุด จำนวนผู้เข้า

Read More
ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน

วันต่อต้านยาเสพติด

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคมได้ดำเนินกิจกรรม ร่วมปลุกกระแสพลังต่อต้านยาเสพติดด้วยการสวมเสื้อเหลือง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ภายใต้กรอบแนวคิดและคำขวัญ “รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา” จำนวนผู้เข้า 27

Read More
ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน

รำลึกถึงท่าน “สุนทรภู่”

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนท่าเรือพิทยาคมได้จัดกิจกรรมรำลึกถึงท่าน “สุนทรภู่” ผู้ได้รับฉายาว่าเป็นกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ อีกทั้งยังได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ให้เป็น”บุคคลสำคัญของโลก” ที่มีผลงานโดดเด่นด้านวรรณกรรม และได้เปิดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษาไทยกิจกรรมวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทยประจำปีการศึกษา 2567 พร้อมกันนี้ได้มอบเกียรติบัตรแก่คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยที่ได้รับรางวัล Best Practice ระดับรองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง 9 กิจกรรมสร้างสรรค์ มหัศจรรย์การอ่าน สพม.กาญจนบุรี

Read More
ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน

ค่ายคุณธรรมและกิจกรรมครอบครัวคุณธรรม

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม นำโดยนายพจนรินทร์ เหลืองอรัญนภา ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาววิชญาภา นิสัยดี รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู ได้นำนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 และผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม และกิจกรรมครอบครัวคุณธรรม ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม ณ

Read More
ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน

งานสภานักเรียนส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคมได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ณ หอประชุมโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนฝึกความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี กล้าแสดงออก รู้จักการทำงานร่วมกัน ฝึกความรับผิดชอบ รู้จักการแก้ปัญหา พัฒนาส่วนรวม เป็นพลเมืองที่ดีของพลโลก โดยมีนายพจนรินทร์ เหลืองอรัญนภา ผู้อำนวยการพร้อมด้วยนางสาววิชญาภา นิสัยดี รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนร่วมการใช้สิทธิในการเลือกตั้งอย่างพร้อมเพียง

Read More
ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน

สุขภาพดิจิทัล

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้ประชาชนทุกคน ทุกสิทธิการรักษาได้รับบริการด้านสุขภาพอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยใช้บัตรประชาชนใบเดียว ในการนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่ามะกา และโรงพยาบาลมะการักษ์เข้ามาให้บริการพิสูจน์ตัวตน ในระบบสุขภาพดิจิทัลกับนักเรียนที่มีบัตรประชาชน ณ ห้องประชุมภิญญรัตน์ โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม จำนวนผู้เข้า 25

Read More
ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน

การประเมินห้องน้ำสถานศึกษา “สุขาดี มีความสุข”

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคมได้รับการประเมินห้องน้ำสถานศึกษาในสังกัด ตามโครงการสุขาดี มีความสุข ประจำปี 2567 และติดตามการเตรียมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning นำโดยนายบุญส่ง โซยรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี พร้อมคณะกรรมการติดตาม โดยมีนางวิชญาภา สีมา รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะคุณครูให้การต้อนรับ จำนวนผู้เข้า 50

Read More