สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี
ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงาน

พฤติกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพครู ที่ลงโทษนักเรียน

พฤติกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพครู ที่ลงโทษนักเรียนด้วยการตีไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่ในการสอน มีบุคลิกภาพไม่เหมาะสมกับการเป็นครูถือเป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพอันเป็นเหตุให้ พักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้

📣 เรื่องเด่นประเด็นดี by สสค. Ep. 28 ปี 66

📍 องค์กรวิชาชีพ (คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเนื่องจากประพฤติผิดจรรยาบรรณ)

บุคคลที่มีสิทธิกล่าวหาหรือกล่าวโทษผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูมิได้มีเพียงผู้ที่ได้รับความเสียหายเท่านั้น แต่ยังรวมถึงกรรมการคุรุสภา กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ หรือบุคคลอื่นด้วย

เมื่อการกระทำของผู้ประกอบวิชาชีพครูที่ลงโทษนักเรียนด้วยการตี มิใช่โทษที่ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 กำหนดให้กระทำได้ และไม่อาจอ้างถึงเหตุความไม่สัมฤทธิ์ผลของมาตรการลงโทษเพื่อฝ่าฝืนระเบียบดังกล่าวได้เช่นกัน

ส่วนพฤติกรรมที่ไม่เตรียมการสอน สอนไม่ครบบทเรียน หรือให้การบ้านน้อย และการมีบุคลิกภาพที่ไม่เหมาะสมแก่การประกอบวิชาชีพครูนั้น ถือเป็นกรณีที่ไม่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ไม่มีวินัยในตนเอง และมิได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 พฤติกรรมดังกล่าวจึงเป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพครู อันเป็นเหตุให้ถูกพักใช้ใบอนุญาตได้

📜คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. 192/2565 https://bit.ly/46xrl38

ผู้เข้าชมทั้งหมด485 ผู้เข้าชมวันนี้ 11