สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี
ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงาน

แม้ครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ … หากไม่ได้รับอนุญาต ก็นำออกไปไม่ได้ !

: บทความวิชาการ อุทาหรณ์คดีปกครอง ::
🚩 เรื่อง แม้ครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ … หากไม่ได้รับอนุญาต ก็นำออกไปไม่ได้ !

📚ถาม คำสั่งปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ เนื่องจากนำทรัพย์สินของทางราชการที่เสื่อมสภาพออกไปนอกสำนักงานโดยมิได้รับอนุญาต ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ?

👉ตอบ การที่ผู้ฟ้องคดี (ได้รับมอบหมายทำ 5 ส.) นำคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ออกไปจากอาคารสำนักงานในวันหยุดราชการ โดยมิได้รับอนุญาต แม้จะเป็นคอมพิวเตอร์ที่ปลดระวางและมิได้ใช้ประโยชน์แล้วก็ตาม แสดงให้เห็นว่า มีเจตนานำทรัพย์สินราชการออกไปโดยไม่มีเหตุอันควร และไม่อาจอ้างว่าเป็นความคิดชั่ววูบที่เพียงต้องการนำไปถ่ายโอนข้อมูล และได้นำมาคืนแล้ว อีกทั้งผู้ฟ้องคดีรับราชการนานถึง 27 ปี ย่อมต้องทราบระเบียบปฏิบัติเป็นอย่างดี กรณีจึงเป็นการไม่รักษาชื่อเสียงของตนและเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการ ถือเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง คำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจกำหนดโทษสถานเบาที่สุดตามที่กฎหมายให้อำนาจ และเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

🔸 อ่านเพิ่มเติม คลิก https://bit.ly/3XQ820U
(คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟบ. 50/2565)

:: สำนักงานศาลปกครอง ::

ผู้เข้าชมทั้งหมด58 ผู้เข้าชมวันนี้ 1