สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี
ประชาสัมพันธ์ จาก สพม.กาญจนบุรี

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาที่มีบุคลากรทางการลูกเสือ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน และลูกเสือจิตอาสาพระราชทานระดับสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *