สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

Day: June 22, 2024

ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน

พิธีไหว้ครู

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์  จัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อเป็นการปลูกฝัง คุณธรรมความกตัญญูกตเวที เพื่อกล่อมเกลาจิตใจนักเรียน ให้รู้จักทำหน้าที่ของศิษย์ และเป็นการรักษาประเพณีอันดีงามที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมา คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม นำโดยดร.โกสิฐ  นันทินบัณฑิต ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธีในการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

Read More