สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี
ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน

พิธีไหว้ครู

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์  จัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อเป็นการปลูกฝัง คุณธรรมความกตัญญูกตเวที เพื่อกล่อมเกลาจิตใจนักเรียน ให้รู้จักทำหน้าที่ของศิษย์ และเป็นการรักษาประเพณีอันดีงามที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมา คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม นำโดยดร.โกสิฐ  นันทินบัณฑิต ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธีในการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พิธีเจิมหนังสือ มอบเกียรติบัตรการประกวดพานไหว้ครู และให้โอวาทกับนักเรียนเนื่องในโอกาสวันไหว้ครู ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *