สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี
ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน

การนำเสนอผลการดำเนินงาน1 โรงเรียน 3 รูปแบบ

          วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567  ดร.โกสิฐ นันทินบัณฑิต ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยนางสาวชลธิชา ร่มโพธิ์รี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคุณครูเกรียงศักดิ์ ศรีบุญเรือง หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็น  “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ต่อ นายไพชยา พิมพ์สารี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

          โรงเรียนได้นำเสนอผลการดำเนินงานในเรื่อง “การจัดการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับเด็กกลุ่มเสี่ยง ตกหล่น และออกกลางคัน 1 โรงเรียน 3 รูปแบบ” บนพื้นฐานของความเท่าเทียม และความเสมอภาค ขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยใช้วัตกรรม และ Best Practice ในการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนเสมอมา สามารถเป็นแบบอย่างได้ และเป็นแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาดูงานให้กับทุกภาคส่วนที่มีความสนใจในเรื่องการจัดการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา 1 โรงเรียน 3 รูปแบบ โดยได้รับคำชี้แนะอย่างดียิ่งจาก นายไพชยา พิมพ์สารี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ในการดำเนินงาน พัฒนา ส่งเสริม สู่การพิจารณาให้การเห็นชอบและรับรองผลการจัดการศึกษา 1 โรงเรียน 3 รูปแบบ ในการจัดส่งโครงการไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *