สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี
ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน

สุขาดี มีความสุข

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2567 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์  ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินห้องน้ำสถานศึกษา ตามสุขาดี มีความสุข” (Happy Toliet) ประจำปีงบประมาณ 2567 รวมทั้งกำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการดำเนินการจัดการ เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยมีคณะกรรมการดังนี้

1.นายบุญส่ง โซยรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

2.นางสาวแสงอรุณ ประสพกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง

3.นางวลีรัตน์ ศิโรรัตน์ธัญโชค ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง

4.นายสุริยะ ภูฆัง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกาญจนบุรี

5.นางสาวณัฐธยาน์ นำพา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

6.นางสาวธิติยา กองแก้ว นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี

เป็นคณะกรรมการในการประเมินในครั้งนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *