สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี
ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน

สุขภาพดิจิทัล

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้ประชาชนทุกคน ทุกสิทธิการรักษาได้รับบริการด้านสุขภาพอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยใช้บัตรประชาชนใบเดียว ในการนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่ามะกา และโรงพยาบาลมะการักษ์เข้ามาให้บริการพิสูจน์ตัวตน ในระบบสุขภาพดิจิทัลกับนักเรียนที่มีบัตรประชาชน ณ ห้องประชุมภิญญรัตน์ โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *