สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี
ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน

โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา หัวข้อ เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง

โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา หัวข้อ เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *