สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี
ประชาสัมพันธ์ จาก สพม.กาญจนบุรี

กองทุน ปันสุข สพม.กาญจนบุรี

ข้อกำหนดการจัดสวัสดิการดูแลช่วยเหลือนักเรียน “กองทุนปันสุข” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้การสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๖๖

ระเบียบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ว่าด้วย การจัดสวัสดิการดูแลช่วยเหลือนักเรียน “กองทุนปันสุข” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี