สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

ประชาสัมพันธ์ จาก สพม.กาญจนบุรี

ประชาสัมพันธ์ จาก สพม.กาญจนบุรี

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะ และความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA) ตามโครงการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

จำนวนผู้เข้า 16

Read More
ประชาสัมพันธ์ จาก สพม.กาญจนบุรี

สพม.กาญจนบุรี จัดสอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.๒๕๖๗

จำนวนผู้เข้า 18

Read More
ประชาสัมพันธ์ จาก สพม.กาญจนบุรี

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของศูนย์การเรียนสัมมาชีพชุมชนบ้านเขานางสางหัว

จำนวนผู้เข้า 15

Read More