สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา

นายไพชยา  พิมพ์สารี
ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษากาญจนบุรี

นายพยนต์ ขำขจร
กรรมการ
 ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ

นายสุรินทร์ จารย์อุปการะ
กรรมการ
ผู้แทนผู้บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน

นายอุดม เหลืองสด
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารศึกษา

นายวสันต์ ภูสิตกาญจนา
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พลตรีสำเริง เกิดผล
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย

ผศ.จรายุทธ ประทีปวรกาญจน์   กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและประเมินผล

นายชนะ อปราชิตา
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

นายชยพล เพชรพิมล
เลขานุการ ก.ต.ป.น.
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา