เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นายเจริญ  พรหมมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

นายจำนงค์  ภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่ม

นายประวิทย์  สิงห์เรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่ม