เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 11

ดร.ชยพล เพชรพิมล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

เบอร์โทรศัพท์ : 0 3452 1118 ต่อ 107

 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12

ดร.ณพิชญา เพชรพิมล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทรศัพท์ : 0 3452 1118 ต่อ 107

 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

person

ดร.กัมปนาท สุ่มมาตย์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

เบอร์โทรศัพท์ : 0 3452 1118 ต่อ 107

 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 พี่ชล

 ดร.ชนธิชา เศตะพราหมณ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

เบอร์โทรศัพท์ : 0 3452 1118 ต่อ 107

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายทวีศักดิ์ ทองดอนน้อย

นายทวีศักดิ์ ทองดอนน้อย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทรศัพท์ : 0 3452 1118 ต่อ 107

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 IMG 3305
นายธนากร นิลพัฒน์
ลูกจ้างชั่วคราว

เบอร์โทรศัพท์ : 0 3452 1118 ต่อ 107

E-mail :