เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 11

ดร.ชยพล เพชรพิมล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

12

ดร.ณพิชญา เพชรพิมล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

person

นายกัมปนาท สุ่มมาตย์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

 

person

นางสุวิไล จันทร์สนอง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

person

นางช่อทิพย์ อินทรักษา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ