เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

กลุ่มกฏหมายและคดี

นายยงยุทธ  สงพะโยม
ผู้อำนวยการโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

นายไชยพร  มะลิลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่ม