เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 

นายพยนต์  ขำขจร
ผู้อำนวยการพนมทวนชนูปถัมภ์
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

 

นางขวัญจิรา  เจ็กภูเขียว
ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่ม

 

นายประมวล  ศรีบูจันดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่ม