เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 person

นางสาวเบ็ญจา กากะนิก
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 person

นางสาวเอมวดี ใคร่ครวญ
นักวิชาการศึกษา
พนักงานราชการ

person

นางสาวสุพัตรา ใจเที่ยง
นักวิชาการศึกษา
พนักงานราชการ

person

นางสาวธัญษมัย กิจโฉ
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พนักงานราชการ