เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

กลุ่มนโยบายและแผน

นายสมพงษ์  เตชรัตนวรกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

นายศุภากร  เมฆขยาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองรีประชานิมิต
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสาวภัทรนันท์  เพิ่มพูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่ม