เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

กลุ่มนโยบายและแผน

person

น.ส.ศุภรัชต์ กาญจนางกูร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

person

นายจิรภัทร กุลบุตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

person

น.ส.ปนัดดา ชีวะนอรรถ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ