เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายหงษ์ดี  ศรีเสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธรังษี
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

นายสุริยันต์  จันทร์ทรา
ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่ม

นายสาคร  แก้วอุปการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่ม