เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

กลุ่มบริหารงานบุคคล

สุณีย์ ฤทธิ์ภักดี

นางสุณีย์ ฤทธิ์ภักดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

person

นางสาววิไลลักษณ์ โฉมมิตร
นักทรัพยากรบุคคล
พนักงานราชการ

person

นายเรืองศักดิ์ ชำนาญดู
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
พนักงานราชการ

person

นางสาวรุจิกร พรหมณี
ลูกจ้างชั่วคราว