เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

person

นายศุภกฤต อำนวยวัฒนกุล
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

เบอร์โทรศัพท์ : 0 3452 1118

 E-mail : 

person

นางสาวปิยะวดี ถวิลไพร
นักวิชาการเงินและบัญชี

เบอร์โทรศัพท์ : 0 3452 1118

 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

person

นางสาวฉัตรลดา ภู่จามรี
นักวิชาการเงินและบัญชี

เบอร์โทรศัพท์ : 0 3452 1118

 E-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

person

นางสาววราภรณ์ กรรณสูต
ลูกจ้างชั่วคราว

เบอร์โทรศัพท์ : 0 3452 1118

 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.