เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

person

นายศุภกฤต อำนวยวัฒนกุล
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

person

นางสาวปิยะวดี ถวิลไพร
นักวิชาการเงินและบัญชี
พนักงานราชการ

person

นางสาวฉัตรลดา ภู่จามรี
นักวิชาการเงินและบัญชี
พนักงานราชการ

person

นางสาววราภรณ์ กรรณสูต
ลูกจ้างชั่วคราว