เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

นายศิวรัตน์  พายุหะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสาวมนัสนันท์  ทองศรีมัณฑนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่ม

นายแมน  พรหมภิมาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่ม