เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

กลุ่มอำนวยการ


person

นางนราทิพย์ สอาดเอี่ยม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

person

นายปภังกร ใจบุญชื่น
นักจัดการงานทั่วไป
พนักงานราชการ

person

นางสาวยศวดี คมศักดิ์สินธุ์
ลูกจ้างชั่วคราว

 

person

นายณัชพัฒน์ แพ่งบรรเทา
พนักงานขับรถ