เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางนุชนาถ  สอนสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

 

นางอรณิชชา  คชนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนประชามงคล
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่ม

 

นายโกสิฐ  นันทินบัณฑิต
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่ม