เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

สุณีย์ ฤทธิ์ภักดี

นางสุณีย์ ฤทธิ์ภักดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

เบอร์โทรศัพท์ : 0 3452 1118 ต่อ 106

 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

S 3866627

นางสาวพิมพ์สุชา เลิศไชย
ลูกจ้างชั่วคราว

เบอร์โทรศัพท์ : 0 3452 1118 ต่อ 106

 E-mail :