เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

person

นางสาวเบ็ญจา กากะนิก
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

person

นางสาวพิมพ์สุชา เลิศไชย
ลูกจ้างชั่วคราว