เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

หน่วยตรวจสอบภายใน

 person

น.ส.ดารินทร์ พลวารินทร์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน